Huishoudelijk reglement

download het huishoudelijk reglement.

Synchro Klub de Flamingo’s (SKF) wil ertoe bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de sport vindt SKF zeer belangrijk. SKF wil actief werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainsters, en ouders op dit vlak. Het zwembad en SKF-activiteiten moeten een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Vooral de trainsters, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en ook een voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties worden opgelegd.

De gedragscode geldt voor ALLE leden (zowel voor competitiezwemsters als voor recreanten).

 1. ALGEMEEN

DOELSTELLING
SKF wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten zwemmen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel wil SKF bewerkstelligen, dat we een vereniging zijn om trots op te zijn. Met dit reglement beoogt SKF het bevorderen van de goede werking tussen de club, trainsters, zwemsters en ouders.

OVER WIE GAAT HET?

Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

WAAROVER GAAT HET?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan, en over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te stellen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

 1. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden zowel voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

WAT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN?

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: de winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • We hebben altijd respect voor de trainsters – medezwemsters – bestuursleden en juryleden.
 • We aanvaarden de ander zoals zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
 • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

 

 1. GEDRAGSREGELS

Houding:

 • Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainsters, medezwemsters, bestuursleden, juryleden, redders, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden.
 • Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medezwemsters.

Stiptheid:

 • Voor de training ben je voor aanvang in het zwembad aanwezig. Een trainster heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze al is gestart. Best vooraf verwittigen als je iets later bent.
 • Bij afwezigheid verwittig je.
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd verwittig je de trainster tijdig (minstens 24 uur vooraf) en zorg je voor een doktersattest.
 • Wie meerdere trainingen mist, zonder geldige reden (bv. ziekte, …), kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden.

Gebruik van de kleedkamers:

 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden.
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimte
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden, na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geld etc.), maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. SKF is niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.
 • Het is ten strengste verboden te roken, alcoholische dranken te consumeren en verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in de kleedkamers!
 1. GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS
 • Onthoudt u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainsters. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Supporteren voor uw kind kan uiteraard wel.
 • Gelieve uw negatieve kritiek voor u te houden en rechtstreeks mee te delen aan de hoofdcoach of de leden van het bestuur.
 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd terecht bij de hoofdcoach. Voor alle niet technische vragen kunt u altijd een bestuurslid contacteren.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd op de wedstrijd aanwezig te zijn en deel te nemen. Indien uw kind wegens ziekte niet kan deelnemen;
  • verwittig de trainster tijdig (minstens 24 uur vooraf);
  • bezorg dan een doktersbriefje – voor de aanvang van de wedstrijd – aan de trainster.

Een zwemster die “onwettig” afwezig is op een officiële wedstrijd (d.w.z. zonder doktersbriefje) moet een door de VZF of KBZB opgelegde boete betalen! Het bedrag van deze boete kan doorgerekend worden aan de ouders van de betreffende zwemster.

 

 1. IN EN ROND HET ZWEMBAD

Het zwembad is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee in het zwembadcomplex genomen.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden om drugs te gebruiken dan wel te verhandelen.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegang naar het zwembad wordt in het belang van de veiligheid vrijgehouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

 1. PORTRETRECHT

Tijdens activiteiten van de club, of activiteiten waaraan SKF deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.

Deelname aan SKF-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan SKF om deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. de website, te publiceren.

Deze foto’s mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. SKF zal deze foto’s ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.

 1. SANCTIES
 • Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainster, (in samenspraak met het bestuur ) sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden.
 • Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in de volgende situaties:
  • Schelden
  • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging:
   Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainsters krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainster kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid van ons complex tijdens een training/wedstrijd.
  • Het uiten van bedreigingen.
  • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal hetzelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte gedaan worden bij de politie.
  • Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
  • Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

 

De te volgen procedure bij sancties:
Trainster, zwemster en/of betrokken ouder stelt de voorzitter, de secretaris, de ondervoorzitter of de hoofdcoach in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainster direct tot het verwijderen van de zwemster van de training/wedstrijd is overgegaan dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris of de hoofdcoach van het bestuur. Dit ter vastlegging van het gebeurde.

In elk geval van misdragingen plegen de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris of de hoofdcoach van het bestuur zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen.

Tijdens de periodieke bestuursvergaderingen worden de overige bestuursleden op de hoogte gebracht van eventuele overtredingen. In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris of de hoofdcoach kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan.

De door het bestuur genomen bindende beslissing, in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainster en/of diens ouders. Het in herhaling vervallen van op zich zelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verder gaande sancties in de vorm van schorsing of uitsluiting.

Alle leden, ouders, trainsters, vrijwilligers en overige betrokkene worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit huishoudelijk reglement en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van de vereniging houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van dit huishoudelijk reglement ontvangen indien hij/zij hierom vraagt bij een van de leden van het bestuur.

Het bestuur is ten alle tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in dit huishoudelijk reglement door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website.

Naleving van en controle op dit huishoudelijk reglement zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen, en zo alle betrokkenen bij onze sportvereniging nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van de zwemsport.

Ons eigen huishoudelijk reglement wordt verder aangevuld met het tuchtreglement van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF).